Kiedy możesz ponieść odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe na podstawie art. 9 § 3 k.k.s.?

W prawie karnym skarbowym odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe, na podstawie art. 9 § 3 k.k.s. może ponieść osoba, która jedynie zajmowała się finansami pewnej osoby lub firmy, nawet jeśli korzyść z popełnienia tego przestępstwa poniosło przedsiębiorstwo. Jest to jedno z wielu charakterystycznych rozwiązań tego działu prawa, które nie jest przewidziane w „zwykłym” prawie karnym.

Przepis art. 9 § 3 k.k.s. jest sformułowany w sposób, który pozwala postawić zarzut praktycznie każdemu, kto chociażby w ograniczony sposób zajmował się finansami innego podmiotu. Jak wynika z tego przepisu odpowiadać za przestępstwo skarbowe może osoba, która na podstawie:

 • przepisu prawa;

 • decyzji właściwego organu;

 • umowy;

 • faktycznego wykonywania

zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi innego podmiotu (niezależnie, czy będzie to osoba fizyczna czy prawna).

Z praktyki wiem, że szczególnie szeroko jest interpretowane przez organy ścigania (Urząd Skarbowy) pojęcie „faktycznego wykonywania”. Zdarza się, że do odpowiedzialności próbuje się pociągnąć nie tylko księgowego, który wystawiał fikcyjne faktury, ale również sekretarkę, która te faktury przedkładała do podpisania prezesowi spółki, nawet jeśli nie miała ona pojęcia o tym, że w dokumentach są nieprawidłowości mogące skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową. Na odpowiedzialność z tego przepisu narażeni są jednak głównie księgowi i doradcy podatkowi, którzy w znaczącej mierze odpowiadają za politykę finansową przedsiębiorstw i np. prowadzą księgi rachunkowe firmy.

Skazanie za przestępstwo skarbowe na podstawie art. 9 § 3 k.k.s. jest równoznaczne ze skazaniem za przestępstwo karne. W przypadku skazania sprawcy grozi kara przewidziana za dane przestępstwo skarbowe.

Na podstawie art. 9 § 3 k.k.s. można ponieść odpowiedzialność nie tylko za przestępstwo skarbowe, ale także za wykroczenie skarbowe.

 

Autor artykułu: aplikant adwokacki Michał Marciniak

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj

W jaki sposób Sąd oblicza grzywnę w sprawie o przestępstwo skarbowe?

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że najczęstszą karą orzekaną przez Sądy rozpatrujące sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest kara grzywny. Jeśli chodzi o grzywnę za wykroczenie skarbowe tu sprawa jest prosta – grzywna jest zawsze określana kwotowo, tzn. Sąd po prostu określa kwotę pieniędzy jaką musi zapłacić skazany. Najniższa przewidziana kodeksem karnym skarbowym, w art. 48 § 1 k.k.s. grzywna wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, a najwyższa dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli więc w roku 2014 minimalne wynagrodzenie zostało określone na 1680 złotych, to w tym roku minimalna stawka grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi 168 złotych, a maksymalna 33.600,00 złotych.

Bardziej skomplikowane jest obliczenie grzywny w sprawach o przestępstwo skarbowe. Wtedy na kwotę grzywny składają się dwa elementy:

 • liczba stawek dziennych, (Sąd może wymierzyć od 10 do 720 stawek dziennych);

 • wysokość jednej stawki dziennej, zależna od dochodów i możliwości zarobkowych skazanego (od 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę – 56 złotych do czterystukrotności minimalnego wynagrodzenia – 672.000,00 złotych)

Sąd w wyroku określa oba elementy. Żeby uzyskać kwotę do zapłaty należy pomnożyć liczbę stawek dziennych oraz wysokość jednej stawki.

Liczba stawek zależeć powinna od stopnia społecznej szkodliwości czynu. Im bardziej czyn ten szkodliwy dla Skarbu Państwa, tym większa jest liczba stawek dziennych. Przy określaniu ich liczby nie Sąd nie powinien brać pod uwagę żadnych kwestii związanych z osobą oskarżonego, takich jak jego możliwości zarobkowe czy majątek. Te okoliczności mają za to szczególne znaczenie przy określaniu przez Sądu wysokości stawki dziennej. Osoba bezrobotna, która nie ma majątku nie będzie w stanie uiścić wysokiej grzywny, dlatego Sąd określi jej wysokość na np. 60 złotych. Za to samo przestępstwo stawka dzienna dla prezesa spółki zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy złotych zostanie określona na dużo większą kwotę, np. 3.000 złotych.

Jeśli w tym przykładzie Sąd określi liczbę stawek dziennych na 10, to w takim wypadku za ten sam czyn, osoba uboga zostanie skazana na karę grzywny w kwocie 600 złotych, a zamożna na karę grzywny w kwocie 30.000 złotych.

Jest to ważne również przy wymierzaniu kary grzywny w wypadku zaistnienia odpowiedzialności posiłkowej z art. 24 k.k.s. (opisałem tę odpowiedzialność w jednym z poprzednich artykułów). Podmiot odpowiedzialny posiłkowo, czyli najczęściej spółka lub inne przedsiębiorstwo, z reguły ma dużo większe możliwości finansowe niż sam skazany. Z tego względu sprawca przestępstwa skarbowego może zostać skazany na karę grzywny, która będzie dużo niższa niż grzywna, którą w razie nieskutecznej egzekucji od sprawcy, zostanie nałożona na firmę, na której rzecz on działał.

Autor artykułu: aplikant adwokacki Michał Marciniak

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo skarbowe.

Kolejnym niespotykanym w innych dziedzinach prawa, a charakterystycznym dla prawa karnego skarbowego rozwiązaniem jest wprowadzenie odpowiedzialności posiłkowej, tzn. odpowiedzialności finansowej za przestępstwo skarbowe osób lub podmiotów, które tego przestępstwa nie popełniły.

Odpowiedzialność posiłkową za przestępstwa skarbowe mogą ponosić nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne (spółki) czy jednostki organizacyjne, które ustawodawca wyposażył w zdolność prawną.

Odpowiedzialność posiłkową może ponieść podmiot, który uzyskał lub też mógł uzyskać korzyść finansową z przestępstwa skarbowego. Jeśli więc księgowy spółki został skazany za przestępstwo karne skarbowe, a spółka z racji popełnionego przez niego czynu odniosła korzyści, to może ona ponosić odpowiedzialność posiłkową. O zastosowaniu odpowiedzialności posiłkowej decyduje rozpatrujący sprawę Sąd, który określa w wyroku podmiot odpowiedzialny posiłkowo oraz zakres tej odpowiedzialności (wysokość grzywny, którą podmiot odpowiedzialny posiłkowo musi zapłacić).

Warunkiem do pociągnięcia spółki bądź przedsiębiorcy do odpowiedzialności posiłkowej jest brak możliwości wyegzekwowania orzeczonej kary grzywny od sprawcy przestępstwa skarbowego. Tak więc, określenie w wyroku sądu karnego, że dana osoba czy firma ma ponosić odpowiedzialność posiłkową nie oznacza, że taka odpowiedzialność zostanie na pewno przez nią poniesiona. Dopiero w momencie, gdy egzekucja komornicza przeprowadzona wobec skazanego okaże się nieskuteczna, Skarb Państwa może zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo o zapłatę grzywny. W przypadku wyegzekwowania części kary grzywny, podmiot jest odpowiedzialny posiłkowo tylko w zakresie, w którym nie udało się uzyskać pieniędzy od skazanego.

Ważne jest podkreślenie, że grzywna, którą musi uiścić podmiot odpowiedzialny posiłkowo jest obliczana na nowo przez Sąd, który ocenia, na podstawie możliwości finansowych odpowiedzialnego podmiotu, jaka ma być kwota grzywny. W ten sposób spółka generująca wielomilionowy dochód może mieć do zapłacenia kilkadziesiąt większą sumę pieniędzy niż skazany będący osobą fizyczną. Dokładnemu opisaniu sposobu obliczania grzywny w sprawach o przestępstwa karne skarbowe poświęciłem odrębny artykuł.

Co ciekawe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby z racji jednego przestępstwa skarbowego korzyść uzyskało kilka firm. W takim przypadku Sąd w wyroku określi jako podmiot odpowiedzialny posiłkowo każdą z tych firm.

Jak pisałem, odpowiedzialność posiłkową mogą ponosić także spółki, a więc odpowiedzialność ta dotyczy wyłącznie kary grzywny. Spółka nie może przecież odbywać kary pozbawienia wolności. Odpowiedzialność posiłkowa nigdy nie wygasa, ani nigdy się nie przedawnia oraz nie dotyczy wykroczeń skarbowych, a jest możliwa do zastosowania wyłącznie w przypadku skazania za przestępstwo skarbowe.

Autor artykułu: aplikant adwokacki Michał Marciniak

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Do którego momentu możesz cofnąć wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności?

W pewnych sytuacjach, np. w przypadku nagłego pogorszenia się naszej sytuacji finansowej oskarżonego lub w przypadku, gdy oskarżony dojdzie do wniosku, że chce walczyć o uniewinnienie od zarzucanych mu czynów zachodzi konieczność cofnięcia złożonego wcześniej przed organem postępowania przygotowawczego wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Cofnięcie takiego wniosku jest jednak opatrzone pewnymi terminami wymienionymi w kodeksie karnym skarbowym.

Zgodnie z art. 144 § 1 k.k.s. wniosku nie można cofnąć przez miesiąc od jego złożenia. Jednocześnie, cofnięcie wniosku na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest niedopuszczalne w przypadku, gdy wniosek wraz z aktami został już przesłany przez organ prowadzący postępowanie karne do Sądu rozpatrującego sprawę.

Dla przykładu: Jan Kowalski złożył przed Urzędem Skarbowym w dniu 10 lipca wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe. Wniosek został zaakceptowany przez Urząd Skarbowy. Następnie okazało się, że jego firma – sklep obuwniczy zaczął przynosić straty. Jan Kowalski ocenił, że zapłata należności Skarbowi Państwa sprawi, że będzie on zmuszony do zamknięcia prowadzonej działalności. Jan Kowalski może cofnąć wniosek dopiero po dniu 10 sierpnia, chyba, że wcześniej Urząd Skarbowy prześle wniosek Jana Kowalskiego do Sądu. W tym wypadku wniosek zostanie rozpatrzony przez Sąd, a Jan Kowalski nie będzie miał możliwości wycofania się ze swojego stanowiska.

Cofnięcie wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności należy szczegółowo przemyśleć. Jak opisywałem w jednym z poprzednich artykułów skorzystanie z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności pozwala na szybkie załatwienie sprawy, a informacja o wyroku skazującym nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Ponowne złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze jest niedopuszczalne.

Ponadto kwoty pieniędzy, które zostały przekazane przy składaniu wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (należność Skarbu Państwa, która została uszczuplona przestępstwem skarbowym, grzywna), w przypadku cofnięcia tego wniosku, nie są zwracane oskarżonemu lub innemu wpłacającemu. Zgodnie z art. 144 § 3 k.k.s. kwoty te zatrzymuje się na poczet kar lub środków karnych, które mogą zostać orzeczone w wyroku sądowym. Dopiero, gdy Sąd orzeknie konieczność zapłaty niższej grzywny niż zabezpieczona wcześniej kwota, to różnica jest zwracana oskarżonemu lub innej osobie, która dokonała wpłaty.

Autor artykułu: aplikant adwokacki Michał Marciniak

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Kategorie spraw, w których Sąd nie może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Ustawodawca w art. 17 § 2 k.k.s. wymienia przypadki, w których sprawca wykroczenia lub przestępstwa skarbowego nie może skorzystać z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Przypadki te należy traktować jako wyjątki. Co do zasady oskarżony może bowiem składać wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i tym samym uniknąć skazania za przestępstwo skarbowe.

W art. 17 § 2 k.k.s. przewidziane są trzy rodzaje spraw, w których wykluczone jest zastosowanie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności:

 • Nie możesz skorzystać z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jeśli zarzucany Ci czyn jest zagrożony karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności. Sytuacja ta dotyczy kategorii najcięższych przestępstw skarbowych, za które nie można orzec kary grzywny, a jedynie karę ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności.

 • Nie możesz także liczyć na skorzystanie z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, w przypadku gdy zarzucany ci czyn jest zagrożony karą grzywny, ale został popełniony w warunkach, które zaostrzają odpowiedzialność karną za jego popełnienie. Ustawodawca przywołuje w tym miejscu sytuacje wymienione w art. 37 § 1 k.k.s. lub art. 38 § 2 k.k.s. Dotyczą one np. sytuacji, w której uszczuplenie należności Skarbu Państwa powstałe na skutek przestępstwo miało dużą wartość, tzn. przekraczało pięćsetkrotną wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub popełnianie przestępstw skarbowych stało się dla oskarżonego źródłem dochodu.

 • Jeśli w sprawie występuje interwenient i zgłosił on interwencję wobec przedmiotu podlegającego przepadkowi, to w takiej sytuacji również nie jest możliwe skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Interwenientem jest osoba lub spółka, która co prawda nie jest oskarżonym lub podejrzanym w sprawie o przestępstwo skarbowe, ale zgłosiła roszczenia co do przedmiotów podlegających przepadkowi w myśl przepisów k.k.s. Interwenient występuje o przekazanie mu takiego przedmiotu, a nie orzekanie o jego przepadku. Wobec pojawienia się takich wątpliwości co do rzeczy podlegającej przepadkowi Sąd nie udzieli zgody na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Gdy w twojej sprawie zachodzi choć jedna z powyższych przeszkód w skorzystaniu z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, sprawa trafi do rozpoznania przez Sąd na rozprawie. Nadal możesz jednak ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania o przestępstwo skarbowe pozostajesz osobą niekaraną.

Autor artykułu: aplikant adwokacki Michał Marciniak

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Wymogi formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

W poprzednim artykule opisałem czym jest instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe i jakie są zalety skorzystania z niej. Dziś wyjaśnię jakie są wymogi formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Wymogi te określone są w art. 17 k.k.s. Natomiast procedura uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności regulowana jest w rozdziale 16 k.k.s.

Przede wszystkim Sąd nie udzieli zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jeśli okoliczności sprawy nie będą jasne. Pierwszą przesłanką zastosowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest zatem brak wątpliwości co do sprawstwa oskarżonego oraz co do innych istotnych okoliczności zdarzenia.

Pozostałe przesłanki udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności są następujące:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności możesz złożyć tylko wtedy, gdy postępowanie przygotowawcze prowadzi organ finansowy (urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej lub urząd celny). Tym samym złożenie wniosku jest wykluczone w przypadku prowadzenia sprawy przez organ niefinansowy (np. Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerię Wojskową czy Centralne Biuro Antykorupcyjne);

 • Wniosek w formie pisemnej lub ustnej należy złożyć przed tym, jak organ finansowy prześle do Sądu akt oskarżenia, a więc w praktyce w trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego;

 • Do wniosku należy załączyć potwierdzenie zapłaty całości należności skarbowej, która została uszczuplona przestępstwem lub wykroczeniem. Jeśli więc jesteś oskarżony o przestępstwo, wskutek którego Skarb Państwa utracił 20.000 złotych, to właśnie taką kwotę należy zapłacić jeszcze przed złożeniem wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Jesteś zwolniony z tego obowiązku, jeśli do chwili zgłoszenia wniosku wymagalna należność została w całości uiszczona;

 • Należy także dołączyć potwierdzenie zapłaty tytułem grzywny kwoty co najmniej 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie wynosi w 2014 roku 1680 złotych, a 1/3 tej kwoty to 560 złotych) i kwoty co najmniej zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania;

 • W niektórych sprawach obowiązkowe jest orzeczenie przepadku przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa lub pochodzących z przestępstwa. Jeśli jesteś oskarżony w tego typu sprawie, to przy składaniu wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności musisz wyrazić pisemną zgodę na przepadek tych przedmiotów lub, jeśli nie będzie możliwe oddanie tych przedmiotów – uiścić równowartość tych przedmiotów.

Jeśli Twój wniosek spełnia wszystkie wymienione przesłanki formalne, to organ finansowy prowadzący postępowanie przygotowawcze nie skieruje do Sądu aktu oskarżenia, a zamiast aktu oskarżenia – wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Po wpłynięciu wniosku do Sądu, zostanie wyznaczone posiedzenie, na którym Sąd ponownie podda wniosek kontroli pod kątem wymienionych wyżej przesłanek, a przypadku ich spełnienia – udzieli zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i wyda wyrok.

Jak pisałem w poprzednim artykule skorzystanie z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności ma bardzo wiele zarówno dla oskarżonego jak i dla Skarbu Państwa, dlatego przeanalizuj sprawę pod kątem opisanych wyżej przesłanek i rozważ złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Autor artykułu: aplikant adwokacki Michał Marciniak

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Czym jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe?

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest charakterystyczną instytucją prawa karnego skarbowego. Pozwala ona na szybkie i mało dolegliwe dla oskarżonego załatwienie sprawy karnoskarbowej. W „zwykłym” prawie karnym oskarżony nie ma możliwości skorzystania z tego typu rozwiązania.

Z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności może skorzystać zarówno sprawca wykroczenia skarbowego jak i sprawca przestępstwa skarbowego. Ustawodawca wymienia jedynie trzy przypadki, w których wykluczone jest udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Zostaną one szczegółowo opisane w jednym z kolejnych artykułów.

Aby skorzystać z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności musisz złożyć wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Taki wniosek należy złożyć jeszcze przed tym, jak organ finansowy prowadzący postępowanie przygotowawcze wyśle aktu oskarżenia do Sądu, czyli najlepszym momentem na złożenie takiego wniosku jest przesłuchanie w charakterze podejrzanego o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Jeśli Sąd zaakceptuje złożony przez oskarżonego wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, to sprawa się kończy wyrokiem wydanym na posiedzeniu. W takim wypadku cała sprawa odbywa się na jednym krótkim posiedzeniu, bez przesłuchiwania oskarżonego, świadków i badania innych dowodów.

Ustawodawca podkreśla, że posiedzenie celem rozpoznania wniosku powinno zostać wyznaczone „niezwłocznie”. Jednocześnie w Kodeksie karnym skarbowym nie zostało określone, co oznacza ten termin. Z doświadczenia zawodowego wiem, że Sądy takie posiedzenie wyznaczają w ciągu dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest opatrzone pewnymi warunkami, które szczegółowo omówię w kolejnym artykule. Mówić ogólnie, aby móc skorzystać z dobrodziejstwa tej instytucji należy przyznać się do zarzucanego czynu, zapłacić kwotę, która została uszczuplona przestępstwem skarbowym (jeśli np. jesteś oskarżony o niezapłacenie 10.000 złotych podatku dochodowego, to, aby dobrowolnie poddać się odpowiedzialności musisz tę stratę Skarbu Państwa wyrównać i zapłacić taką kwotę jeszcze przed złożeniem wniosku) oraz dodatkowo uiścić niewielką grzywnę.

Tym, co sprawia, że instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest bardzo atrakcyjna dla oskarżonego jest fakt, że mimo stwierdzenia winy sprawcy przestępstwa skarbowego i nałożenia na niego kary, zgodnie z art. 18 § 2 k.k.s., informacja o prawomocnym wyroku o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego. Tak więc, mimo prawomocnego wyroku, informacja o skazaniu nie będzie widoczna na karcie karnej skazanego.

Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia osoby oskarżonej. Należy bowiem podkreślić, że skazanie za przestępstwo skarbowe w świetle prawa jest równoznaczne ze skazaniem za przestępstwo powszechne, jak kradzież czy jazda samochodem w stanie nietrzeźwości, a informacja o skazaniu widnieje w KRK. Wpis o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym stoi natomiast często na przeszkodzie w znalezieniu zatrudnienia czy brania udziału w przetargach finansowanych ze środków publicznych.

Jeśli jesteś oskarżonym o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, rozważ skorzystanie z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Dzięki temu Twoja sprawa ma szanse zakończyć się szybko i możesz uniknąć wpisu o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym.

Autor artykułu: aplikant adwokacki Michał Marciniak

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj